PŘEDPISY PRO INTERNETOVÉ OBCHODY

Tento řád definuje všeobecné podmínky, pravidla a způsob prodeje, který Tomasz Szablowski provozující obchodní činnost pod názvem F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski se sídlem v Tuchově provádí prostřednictvím internetového obchodu ekorex.pl (dále jen: "internetový obchod"), a definuje podmínky poskytování bezplatných elektronických služeb Tomaszem Szablowskim provozujícím obchodní činnost pod názvem F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski se sídlem v Tuchově.

§ 1 Definice

1) Pracovní dny - rozumí se dny v týdnu od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

2. Dodávka - znamená faktický úkon dodání Zboží uvedeného v objednávce Zákazníkovi Prodávajícím, a to prostřednictvím Dodavatele.

3. Dodavatel - označuje subjekt, se kterým Prodávající spolupracuje při provádění Dodávky Zboží: a) kurýrní společnost; b) InPost Sp. z o.o. se sídlem v Krakově, poskytující doručovací služby a provozující systém poštovních schránek (Paczkomat); c) Poczta Polska S.A. se sídlem ve Varšavě; d) Ruch S.A. se sídlem ve Varšavě, poskytující doručovací služby v rámci prodejních míst.

4) Heslo - znamená posloupnost písmen, číslic nebo jiných znaků zvolených Zákazníkem během Registrace v Internetovém obchodě, která slouží k zabezpečení přístupu k Účtu Zákazníka v Internetovém obchodě. 1/21

5) Zákazník - znamená subjekt, kterému mohou být v souladu s Nařízeními a právními předpisy poskytovány elektronické služby nebo s nímž může být uzavřena Kupní smlouva.

6) Spotřebitel - znamená fyzickou osobu, která činí právní úkon s podnikatelem, který přímo nesouvisí s její ekonomickou nebo profesní činností.

7) Zákaznický účet - znamená individuální panel pro každého Zákazníka, který v jeho prospěch spustí Prodávající poté, co se Zákazník zaregistruje a uzavře smlouvu o poskytování služby vedení Zákaznického účtu.

8) Podnikatel - se rozumí fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, ale které Zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která vlastním jménem vykonává podnikatelskou nebo odbornou činnost a činí právní úkony přímo související s její podnikatelskou nebo odbornou činností.

9. Podnikatel s právy spotřebitele - rozumí se fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu kupní smlouvy vyplývá, že pro tohoto podnikatele nemá profesionální povahu, zejména vyplývající z předmětu jeho podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení Centrální evidence a informací o podnikatelské činnosti.

(10) Pravidla a předpisy - znamenají tato Pravidla a předpisy.

11) Registrací - se rozumí faktický úkon provedený způsobem uvedeným v Pravidlech a podmínkách, který je nutný k tomu, aby Zákazník mohl využívat všechny funkce On-line obchodu.

12. Prodávající - znamená Tomasze Szablowského podnikajícího pod názvem F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski se sídlem v Tuchově (33-170), na ulici Ryglická 39, NIP: 9930292119, REGON: 120006290, zapsaného v Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti vedené Ministerstvem rozvoje a technologií; e-mail: sklep@ekorex.pl, která je zároveň vlastníkem internetového obchodu. Číslo BDO - 000000000.

13. Webová stránka obchodu - znamená webovou stránku, pod kterou Prodávající provozuje Internetový obchod, provozovanou na doméně ekorex.pl.

14. Zboží - znamená výrobek prezentovaný Prodávajícím prostřednictvím Internetové stránky obchodu, který může být předmětem Kupní smlouvy.

15. Trvanlivost - schopnost Zboží zachovat si své funkce a vlastnosti při běžném používání.

16. Trvanlivé médium - znamená materiál nebo nástroj, který umožňuje Zákazníkovi 2/21 nebo Prodávajícímu uchovávat informace určené osobně Zákazníkovi způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po dobu odpovídající účelu, pro který jsou informace používány, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněné podobě.

17. Kupní smlouva - znamená kupní smlouvu uzavřenou na dálku podle zásad uvedených v obchodních podmínkách mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

§ 2 Obecná ustanovení a používání internetového obchodu

1. Veškerá práva k Internetovému obchodu, včetně autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, Webové stránce Internetového obchodu, jakož i k šablonám, formulářům, logům umístěným na Webové stránce Internetového obchodu (s výjimkou log a obrázků prezentovaných na Webové stránce Internetového obchodu za účelem prezentace zboží, k nimž autorská práva náleží třetím osobám) náleží Prodávajícímu a jejich užití lze provádět pouze způsobem stanoveným a v souladu s Obchodními podmínkami a s písemně vyjádřeným souhlasem Prodávajícího.

(2) Prodávající vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo používání webových stránek umožněno uživatelům internetu s využitím všech oblíbených internetových prohlížečů, operačních systémů, typů zařízení a typů připojení k internetu. Minimálními technickými požadavky pro používání Internetových stránek Obchodu jsou internetový prohlížeč s minimálně Microsoft Edge 109 nebo Internet Explorer 11 nebo Chrome 110 nebo FireFox 109 nebo Opera 95 nebo Safari 11 nebo novější, s povoleným Javascriptem, akceptující cookies a internetové připojení o rychlosti alespoň 256 kbit/s. Webové stránky obchodu jsou optimalizovány pro minimální rozlišení obrazovky 1024x768 pixelů.

(3) Prodávající používá mechanismus souborů "cookies", které jsou ukládány serverem Prodávajícího na pevný disk koncového zařízení Zákazníka při používání Internetové stránky Obchodu Zákazníky. Použití souborů "cookies" je zaměřeno na správné fungování Webových stránek Obchodu na koncových zařízeních Zákazníků. Tento mechanismus nepoškozuje koncová zařízení Zákazníků a nezpůsobuje žádné změny konfigurace koncových zařízení Zákazníků ani softwaru nainstalovaného na těchto zařízeních. Každý Zákazník může mechanismus "cookies" vypnout ve webovém prohlížeči svého koncového zařízení. Prodávající upozorňuje, že vypnutí cookies však může způsobit potíže nebo znemožnit používání webových stránek Obchodu.

4. Pro zadání objednávky v Internetovém obchodě prostřednictvím 3/21 Internetové stránky Obchodu a pro využívání služeb poskytovaných elektronicky prostřednictvím Internetové stránky Obchodu je nezbytné, aby měl Zákazník aktivní e-mailový účet.

5. Je zakázáno, aby Zákazník poskytoval protiprávní obsah a využíval Internetový obchod, Webové stránky Obchodu nebo bezplatné služby poskytované Prodávajícím způsobem, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo porušuje osobnostní práva třetích osob.

6. Prodávající prohlašuje, že veřejná povaha internetu a využívání elektronicky poskytovaných služeb může být spojena s rizikem získání a pozměňování údajů Zákazníka neoprávněnými osobami, proto by Zákazníci měli používat vhodná technická opatření k minimalizaci výše uvedených rizik. Zejména by měli používat antivirový software a software na ochranu identity k ochraně identity osob používajících internet. Prodávající nikdy nepožaduje po Zákazníkovi poskytnutí Hesla v jakékoliv formě.

(7) Není přípustné využívat prostředky a funkce Internetového obchodu za účelem provozování jakékoliv činnosti Zákazníka, která by porušovala zájmy Prodávajícího, tj. reklamní činnost jiného podnikatele nebo produktu; činnost spočívající ve zveřejňování obsahu nesouvisejícího s podnikáním Prodávajícího; činnost spočívající ve zveřejňování nepravdivého nebo zavádějícího obsahu.

§ 3 Registrace

(1) Pro vytvoření zákaznického účtu je zákazník povinen se bezplatně zaregistrovat.

(2) Registrace není nutná pro zadání objednávky v internetovém obchodě.

(3) Za účelem registrace by měl Zákazník vyplnit registrační formulář zpřístupněný Prodávajícím na Internetové stránce obchodu a vyplněný registrační formulář zaslat Prodávajícímu elektronicky výběrem příslušné funkce v registračním formuláři. Při Registraci si Zákazník nastaví individuální Heslo.

(4) Při vyplňování registračního formuláře má Zákazník možnost se seznámit s Obchodními podmínkami, přičemž jejich obsah akceptuje označením příslušného pole ve formuláři.

(5) Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží Zákazník neprodleně e-mailové potvrzení Registrace ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o elektronickém poskytování služby vedení zákaznického účtu a zákazník má možnost přístupu 4/21 k zákaznickému účtu a provádění změn údajů uvedených při registraci.

§ 4 Objednávky

(1) Informace obsažené na Internetových stránkách Obchodu nepředstavují nabídku Prodávajícího ve smyslu Občanského zákoníku, ale pouze výzvu Zákazníkům k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy.

2. Objednávky může Zákazník podávat v Internetovém obchodě prostřednictvím Webových stránek Obchodu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

(3) Zákazník, který podává objednávku prostřednictvím Internetové stránky Obchodu, dokončí objednávku výběrem Zboží, o které má zájem. Zboží přidá do objednávky výběrem možnosti "PŘIDAT DO KOŠÍKU" u daného Zboží prezentovaného na Webových stránkách Obchodu. Zákazník po vyplnění celé objednávky a uvedení způsobu doručení a formy platby v "KOŠÍKU" provede objednávku odesláním objednávkového formuláře Prodávajícímu výběrem tlačítka "Objednat a zaplatit" na Webové stránce Obchodu. Zákazník je vždy před odesláním objednávky Prodávajícímu informován o celkové ceně za vybrané Zboží a Dodávku, jakož i o všech dalších nákladech, které je povinen v souvislosti s Kupní smlouvou uhradit.

(4) Podání objednávky představuje nabídku Zákazníka Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy na Zboží, které je předmětem objednávky.

(5) Po odeslání objednávky zašle Prodávající na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o jejím učinění.

(6) Dále po potvrzení objednávky zašle Prodávající na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu informaci o přijetí objednávky ke zpracování. Informace o přijetí objednávky ke zpracování je prohlášením Prodávajícího o přijetí nabídky uvedeným v § 4 odst. 4 výše a jejím obdržením Zákazníkem je Kupní smlouva uzavřena.

(7) Po uzavření Kupní smlouvy Prodávající potvrdí Zákazníkovi své obchodní podmínky jejich zasláním na trvalém nosiči na e-mailovou adresu Zákazníka nebo písemně na adresu uvedenou Zákazníkem při Registraci nebo zadání objednávky.

§ 5 Platby

1. Ceny uvedené na Internetových stránkách Obchodu u daného Zboží jsou cenami hrubými a nezahrnují informace o nákladech na dodání 5/21 a případné další náklady, které bude Zákazník povinen vynaložit v souvislosti s Kupní smlouvou, o nichž bude Zákazník informován při výběru způsobu dodání a podání objednávky.

(2) Zákazník si může zvolit následující formy úhrady za objednané Zboží:

(a) bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího (v tomto případě bude zpracování objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky a po připsání peněžních prostředků na bankovní účet Prodávajícího);

b) bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího s možností osobního odběru v kanceláři Prodávajícího (v tomto případě bude zpracování objednávky zahájeno ihned poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky, a Zboží bude vydáno v kanceláři Prodávajícího po připsání finančních prostředků na bankovní účet Prodávajícího);

c) bankovním převodem prostřednictvím externího platebního systému Autopay, provozovaného společností Autopay S.A. se sídlem v Sopotech (v tomto případě bude zpracování objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky a poté, co Prodávající obdrží informaci ze systému Autopay, že platba byla Zákazníkem provedena);

d) platební kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) nebo bankovním převodem prostřednictvím externího platebního systému Autopay, provozovaného společností Autopay S.A. se sídlem v Sopotech (v tomto případě bude zpracování objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Klientovi potvrzení o přijetí objednávky a poté, co Prodávající obdrží informaci ze systému Autopay, že platba byla Klientem provedena);

e) dobírka, platba Dodavateli při dodání zboží (v tomto případě bude zpracování objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky);

f) dobírka - platba v kanceláři Prodávajícího (v tomto případě bude zpracování objednávky zahájeno ihned poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky, a Zboží bude vydáno v kanceláři Prodávajícího).

(3) Zákazník by měl provést úhradu objednávky ve výši vyplývající z uzavřené Kupní smlouvy do 7 pracovních dnů, pokud zvolil formu platby předem.

(4) V případě, že Zákazník neuhradí platbu ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 3 Obchodních podmínek, Prodávající stanoví Zákazníkovi dodatečnou lhůtu k úhradě a informuje o tom Zákazníka na trvalém nosiči 6/21. Prodávající je povinen Zákazníkovi poskytnout dodatečnou lhůtu k úhradě. Součástí informace o dodatečné lhůtě k zaplacení bude rovněž informace o tom, že po marném uplynutí této lhůty Prodávající od Kupní smlouvy odstoupí. Pokud druhá lhůta k zaplacení uplyne neúčinně, zašle Prodávající Zákazníkovi na trvalém nosiči prohlášení o odstoupení od Smlouvy na základě § 491 Občanského zákoníku.

§ 6 Dodání

(1) Prodávající provádí Dodávku na území Polské republiky.

(2) Prodávající dodá Zboží v souladu s Kupní smlouvou.

(3) Prodávající zveřejní na Internetových stránkách Obchodu informaci o počtu pracovních dnů potřebných pro Dodání a vyřízení objednávky.

(4) Lhůta pro Dodání a zpracování objednávky uvedená na Internetových stránkách Obchodu se počítá v Pracovních dnech v souladu s § 5 odst. 2 Obchodních podmínek.

(5) Objednané Zboží je Zákazníkovi doručováno prostřednictvím Dodavatele na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě volby společnosti InPost Sp. z o.o. se sídlem v Krakově jako Dodavatele je adresou dodání adresa balíkomatu zvolená Zákazníkem při podání objednávky. V případě volby možnosti doručení poskytované Dodavatelem - Poczta Polska S.A: (tj. pobočka pošty, stanice Orlen nebo salonek Ruch), bude adresou doručení adresa pobočky pošty, stanice Orlen nebo salonku Ruch, kterou si Zákazník zvolil při podání objednávky. V případě volby možnosti doručení poskytované Dodavatelem - kurýrní společností (DPD Polska Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě): DPD Pickup, bude doručovací adresou adresa odběrného místa zvolená Zákazníkem v době podání objednávky. Pokud je jako Doručovatel vybrána společnost Ruch S.A. se sídlem ve Varšavě, bude adresou Doručení adresa Prodejního místa zvolená Zákazníkem při podání objednávky.

6. V den odeslání Zboží Zákazníkovi (pokud nebyla zvolena možnost osobního odběru Zboží) bude na e-mailovou adresu Zákazníka zaslána informace potvrzující odeslání zásilky Prodávajícím.

(7) Zákazník je povinen si doručenou zásilku prohlédnout v době a způsobem obvyklým pro zásilky daného typu. Pokud je zásilka poškozená nebo vadná, má Zákazník právo požádat zaměstnance Dodavatele o sepsání příslušného protokolu. 7/21. Zákazník je povinen v případě, že je zásilka poškozená nebo vadná, požádat Dodavatele o sepsání příslušného protokolu.

(8) Zákazník má možnost si objednané Zboží vyzvednout osobně. Odběr lze uskutečnit v provozovně Prodávajícího v Pracovní dny, v otevírací době uvedené na Internetové stránce Obchodu, po předchozí domluvě s Prodávajícím termínu odběru e-mailem nebo telefonicky.

9. Prodávající zašle fakturu s DPH vztahující se k dodanému Zboží na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v registračním nebo objednávkovém formuláři, a to ve formě elektronického souboru ve formátu PDF. Pro otevření souboru by měl mít Zákazník k dispozici bezplatný software kompatibilní s formátem PDF. Prodávající pro tento účel doporučuje Adobe Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na http://www.adobe.com. Pokud Zákazník využije možnosti osobního odběru objednaného Zboží a jeho zaplacení ve Stacionárním obchodě, obdrží Zákazník stvrzenku zahrnující odebrané Zboží. Aby mohl Zákazník obdržet fakturu na DPH, měl by při nákupu prohlásit, že Zboží nakupuje jako podnikatel (plátce daně). Výše uvedené prohlášení se provádí zaškrtnutím příslušné kolonky v objednávkovém formuláři, a to před odesláním objednávky Prodávajícímu.

(10) V případě nepřítomnosti Zákazníka na adrese, kterou uvedl při objednávce jako adresu Dodání, mu pracovník Dodavatele zanechá avízo nebo se jej pokusí telefonicky kontaktovat a domluvit termín, kdy bude Zákazník přítomen. V případě, že bude objednané Zboží vráceno Dodavatelem do Internetového obchodu, bude Prodávající Zákazníka kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a znovu se Zákazníkem dohodne termín a náklady na Dodání.

§ 7 Záruka pro podnikatele

(1) Prodávající zajistí, že Zboží bude dodáno bez vad. Prodávající odpovídá Podnikateli, pokud má Zboží vadu. (2) Má-li Zboží vadu, může Podnikatel:

(a) učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud Prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží pro Podnikatele nevymění vadné Zboží za Zboží bez vad nebo vadu neodstraní. Toto omezení neplatí, pokud již bylo Zboží Prodávajícím vyměněno nebo opraveno nebo pokud Prodávající nesplnil povinnost vyměnit Zboží za Zboží bez vad nebo odstranit vady. Podnikatel může namísto odstranění vad navrženého Prodávajícím požadovat výměnu Zboží za Zboží bez vad 8/21 nebo namísto výměny Zboží požadovat odstranění vad, ledaže uvedení Zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Podnikatelem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady oproti způsobu navrženému Prodávajícím. Při posuzování nepřiměřených nákladů se přihlíží k hodnotě Zboží bez vad, druhu a významu zjištěné vady, jakož i k obtížím, kterým by byl Podnikatel vystaven při jiném způsobu uspokojení. Podnikatel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, pokud je vada nepodstatná.

b) požadovat výměnu vadného Zboží za Zboží bez vad nebo odstranění vady. Prodávající je povinen vyměnit vadné Zboží za Zboží bez vad nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro Podnikatele. Prodávající může požadavku Podnikatele odmítnout vyhovět, pokud uvedení vadného Zboží do souladu s Kupní smlouvou způsobem zvoleným Podnikatelem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady ve srovnání s jiným možným způsobem uvedení Zboží do souladu s Kupní smlouvou. Náklady na opravu nebo výměnu nese Prodávající. 3. Podnikatel je povinen zajistit, aby byly náklady na opravu nebo výměnu v souladu s Obchodními podmínkami.

(3) Prodávající odpovídá ze záruky, pokud se fyzická vada projeví před uplynutím dvou let od dodání Zboží Podnikateli. Nárok na odstranění vady nebo výměnu Zboží za Zboží bez vad se promlčí uplynutím jednoho roku, tato lhůta však nemůže skončit dříve než uplynutím lhůty uvedené v první větě. V této lhůtě může Podnikatel odstoupit od Kupní smlouvy nebo učinit prohlášení o snížení ceny z důvodu vady Zboží. Požádal-li Podnikatel o výměnu Zboží za bezvadné nebo o odstranění vady, běží lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy nebo pro podání prohlášení o snížení ceny od okamžiku neúčinného uplynutí lhůty pro výměnu Zboží nebo pro odstranění vady

4. Podnikatel, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadné Zboží na adresu Prodávajícího. Náklady na doručení hradí Prodávající.

(5) Případné reklamace týkající se Zboží nebo plnění Kupní smlouvy může Podnikatel zasílat písemně na adresu Prodávajícího.

6. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení žádosti obsahující reklamaci odpoví na reklamaci Zboží nebo reklamaci související s plněním Kupní smlouvy nahlášenou Podnikatelem.

8. § 8 Nesoulad Zboží s Kupní smlouvou Reklamace Spotřebitele a Podnikatele s právy 9/21 Spotřebitele.

(1) Zboží je v souladu se smlouvou, jestliže zejména jeho:

(a) popis, druh, množství, jakost, úplnost a funkčnost a u zboží s digitálními prvky také kompatibilita, interoperabilita a dostupnost aktualizací;

b) jeho vhodnost pro konkrétní účel, k němuž jej spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele potřebuje, což spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele oznámil prodávajícímu nejpozději při uzavření smlouvy a prodávající to akceptoval. (2) Aby bylo Zboží považováno za odpovídající smlouvě, musí být navíc:

(a) být vhodné pro účely, pro které se Zboží tohoto druhu obvykle používá, s přihlédnutím k platným právním předpisům, technickým normám nebo osvědčeným postupům;

(b) být v takovém množství a mít takové vlastnosti, včetně trvanlivosti a bezpečnosti, a ve vztahu ke Zboží s digitálními prvky také funkčnost a kompatibilitu, které jsou pro Zboží daného druhu typické a které může Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele rozumně očekávat, s přihlédnutím k povaze Zboží a veřejným ujištěním, která Prodávající, jeho právní předchůdci nebo osoby jednající jejich jménem poskytli, zejména v reklamě nebo na označení, ledaže Prodávající prokáže, že: a. o daném veřejném ujištění nevěděl a při rozumném posouzení ani vědět nemohl; b. před uzavřením smlouvy bylo veřejné ujištění opraveno za podmínek a ve formě, v jaké bylo veřejné ujištění poskytnuto, nebo srovnatelným způsobem; c. veřejné ujištění neovlivnilo rozhodnutí spotřebitele nebo podnikatele s plnou mocí spotřebitele uzavřít smlouvu.

c. byl dodán v obalu, s příslušenstvím a s návodem, které spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele může rozumně očekávat; d. byl stejné kvality jako vzorek nebo provedení, které prodávající spotřebiteli nebo podnikateli s právy spotřebitele před uzavřením smlouvy zpřístupnil, a odpovídal popisu takového vzorku nebo provedení. (3) Prodávající neodpovídá za nesoulad Zboží s kupní smlouvou v rozsahu uvedeném v § 8 odst. 2, pokud byl Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele nejpozději při uzavření smlouvy 10/21 jednoznačně informován o tom, že se určitá vlastnost Zboží odchyluje od požadavků na soulad s kupní smlouvou uvedených v § 8 odst. 2, a výslovně a samostatně nedostatek určité vlastnosti Zboží akceptoval.

(4) Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží se smlouvou vzniklý v důsledku nesprávné instalace Zboží, pokud: a) byla provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost;

(b) nesprávná instalace provedená Spotřebitelem nebo Podnikatelem s právy Spotřebitele byla způsobena chybami v návodu poskytnutém Podnikatelem nebo třetí osobou.

(5) Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží se smlouvou existující v době dodání a projevený do dvou let od této doby, pokud doba použitelnosti Zboží stanovená Prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem není delší. Jakýkoli nesoulad Zboží se smlouvou, který je odhalen před uplynutím dvou let od dodání Zboží, se považuje za existující v době dodání Zboží, ledaže se prokáže opak nebo nelze tuto domněnku uvést v soulad se zvláštní povahou Zboží nebo povahou nesouladu Zboží se smlouvou.

(6) Prodávající není oprávněn dovolávat se uplynutí lhůty pro zjištění nesouladu Zboží se smlouvou uvedené v § 8.5, pokud tento nesoulad lstivě zatajil.

(7) Je-li Zboží v rozporu s kupní smlouvou, může Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele požadovat opravu nebo výměnu.

(8) Prodávající můţe provést výměnu, poţaduje-li Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele opravu, nebo Prodávající můţe provést opravu, poţaduje-li Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele výměnu, pokud uvedení Zboţí do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem nebo Podnikatelem s právy Spotřebitele není moţné nebo by si vyţádalo nepřiměřené náklady na straně Prodávajícího. Není-li oprava a výměna možná nebo by si vyžádala nadměrné náklady Prodávajícího, může uvedení Zboží do souladu se smlouvou odmítnout.

(9) Při posuzování nadměrných nákladů pro Prodávajícího se přihlíží ke všem okolnostem případu, zejména k významu nesouladu Zboží se smlouvou, k hodnotě Zboží ve shodě se smlouvou a k nadměrným obtížím pro Spotřebitele nebo Podnikatele s právy Spotřebitele, které vyplývají ze změny při uvedení Zboží do souladu se smlouvou.

(10) Prodávající opraví nebo vymění Zboží v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy byl Spotřebitelem nebo Podnikatelem s právy Spotřebitele informován o nesouladu Zboží se smlouvou, a to bez nadměrných obtíží pro Spotřebitele nebo Podnikatele s právy Spotřebitele 11/21 s přihlédnutím ke zvláštní povaze Zboží a účelu, pro který jej Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele koupil. Náklady na opravu nebo výměnu, zahrnující zejména náklady na poštovné, dopravu, práci a materiál, nese Prodávající.

(11) Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele zpřístupní Zboží, které je předmětem opravy nebo výměny, Prodávajícímu. Prodávající si Zboží od Spotřebitele nebo Podnikatele s právy Spotřebitele vyzvedne na své náklady.

(12) Bylo-li Zboží smontováno předtím, než se projevil nesoulad Zboží s kupní smlouvou, Prodávající Zboží demontuje a po opravě nebo výměně znovu smontuje nebo nechá tyto činnosti provést na své náklady.

(13) Spotřebitel nebo Podnikatel s právy spotřebitele není povinen platit za obvyklé užívání Zboží, které bylo následně vyměněno.

(14) Není-li Zboží ve shodě s kupní smlouvou, může Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, když

(a) Prodávající odmítl uvést Zboží do souladu se smlouvou v souladu s § 8 odst. 8 výše;

b) Prodávající neuvedl Zboží do souladu se smlouvou v souladu s § 8 odst. 10 až 12 výše;

c) nesoulad Zboží se smlouvou trvá i přesto, že se Prodávající pokusil uvést Zboží do souladu se smlouvou;

d) nesoulad Zboží se smlouvou je natolik závažný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího využití prostředků ochrany uvedených v § 8.7 až § 8.12 výše;

e) z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností je zřejmé, že Prodávající neuvede Zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez zbytečného obtěžování Spotřebitele nebo Podnikatele s právy Spotřebitele.

(15) Prodávající je povinen reagovat na reklamaci Spotřebitele do 14 dnů od jejího obdržení.

16. Prodávající vrátí Spotřebiteli nebo Podnikateli s právy Spotřebitele částky splatné v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení vyjádření Spotřebitele nebo Podnikatele s právy Spotřebitele o snížení ceny.

(17) Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele nemůže odstoupit od smlouvy, je-li nesoulad Zboží se smlouvou nepodstatný. Má se za to, že nesoulad Zboží se smlouvou je podstatný. 12/21

(18) Týká-li se nesoulad pouze některého Zboţí dodaného na základě smlouvy, můţe Spotřebitel nebo Podnikatel s právy spotřebitele odstoupit od smlouvy pouze ohledně tohoto Zboţí a také ohledně jiného Zboţí, které Spotřebitel nebo Podnikatel s právy spotřebitele nabyl spolu s nesouladným Zboţím, pokud nelze rozumně předpokládat, ţe by Spotřebitel nebo Podnikatel s právy spotřebitele souhlasil s ponecháním pouze nesouladného Zboţí.

(19) V případě odstoupení od smlouvy je Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele povinen neprodleně vrátit Zboží Prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající vrátí Spotřebiteli nebo Podnikateli s právy Spotřebitele cenu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí Zboží nebo dokladu o jeho vrácení.

(20) Prodávající vrátí cenu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel nebo Podnikatel s právy spotřebitele, ledaže Spotřebitel nebo Podnikatel s právy spotřebitele výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení ceny, který pro Spotřebitele nepředstavuje žádné náklady.

21. Prodávající nepoužije mimosoudní řešení sporů uvedené v zákoně ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

§ 9 Záruka

(1) Na zboží prodávané Prodávajícím se může vztahovat záruka poskytovaná výrobcem zboží nebo distributorem.

(2) V případě Zboží, na které se vztahuje záruka, je informace o existenci a obsahu záruky vždy uvedena na internetových stránkách Obchodu.

§ 10 Odstoupení od Kupní smlouvy

(1) Zákazník, který je Spotřebitelem a Podnikatelem s právy Spotřebitele, který uzavřel Kupní smlouvu, může od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.

(2) Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy počíná běžet od okamžiku, kdy Zboží převezme Spotřebitel, Podnikatel s právy Spotřebitele nebo jimi určená třetí osoba odlišná od dopravce. Spotřebitel a Podnikatel s právy Spotřebitele mohou od Kupní smlouvy odstoupit podáním prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. 13/21 Toto prohlášení lze učinit například písemně na adresu Prodávajícího, tj: F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski, ul. Ryglicka 39 (33-170), Tuchów, nebo e-mailem na adresu Prodávajícího, tj.: sklep@ekorex.pl. Prohlášení lze učinit na formuláři, jehož vzor umístil prodávající na webové stránky obchodu na adrese: Formulář pro odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před jejím uplynutím. Spotřebitel a Podnikatel s právy Spotřebitele může od Kupní smlouvy odstoupit zasláním prohlášení o odstoupení Prodávajícímu prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách na adrese: Elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před jejím uplynutím. Prodávající neprodleně potvrdí Spotřebiteli a Podnikateli s právy Spotřebitele přijetí formuláře odeslaného prostřednictvím internetových stránek.

(3) V případě odstoupení od Kupní smlouvy se má za to, že Kupní smlouva nebyla uzavřena.

(4) Pokud Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele učinil prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy před tím, než Prodávající přijal jeho nabídku, přestává být nabídka závazná.

(5) Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli, popřípadě Podnikateli s právy Spotřebitele, všechny platby uhrazené Spotřebitelem, včetně nákladů na dodání Zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele, popřípadě Podnikatele s právy Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele, resp. podnikatele s právy Spotřebitele, do doby, než obdrží Zboží zpět, nebo dokud Spotřebitel, resp. podnikatel s právy Spotřebitele, nepředloží Spotřebiteli, resp. podnikateli s právy Spotřebitele, doklad o vrácení Zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

(6) Zvolil-li Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele uplatňující právo na odstoupení od smlouvy jiný způsob dodání Zboží než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen nahradit Spotřebiteli nebo Podnikateli s právy Spotřebitele dodatečné náklady, které Spotřebiteli nebo Podnikateli s právy Spotřebitele vznikly.

(7) Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od Kupní smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí zaslat Zboží zpět na adresu Prodávajícího před uplynutím této lhůty.

(8) V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník, který je Spotřebitelem nebo Podnikatelem s právy Spotřebitele, pouze přímé náklady na vrácení zboží.

(9) Nelze-li Zboží vzhledem k jeho povaze vrátit obvyklým způsobem 14/21 poštou, informuje Prodávající Spotřebitele a Podnikatele s právy Spotřebitele o nákladech na vrácení věci na Internetové stránce Obchodu.

(10) Spotřebitel a Podnikatel s právy Spotřebitele odpovídají za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku jeho použití nad rámec způsobu nezbytného ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.

(11) Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele, ledaže se Spotřebitel nebo Podnikatel s právy Spotřebitele výslovně dohodl na jiném způsobu vrácení platby, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.

(12) Právo na odstoupení od kupní smlouvy nemá Spotřebitel a Podnikatel s právy Spotřebitele u smluv, u nichž je Zbožím neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikace Spotřebitele, Podnikatele s právy Spotřebitele nebo pro jeho individuální potřebu. Ustanovení § 11 Bezplatné služby 1. Prodávající poskytuje Zákazníkům prostřednictvím elektronických prostředků bezplatné služby:

(a) newsletter;

b) Doporučení příteli;

c) Chat;

d) Vedení zákaznického účtu;

e) Poptávku po produktu;

f) Zveřejňování recenzí.

(2) Služby uvedené v § 11 odst. 1 výše jsou poskytovány 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

(3) Prodávající si vyhrazuje právo zvolit a měnit druh, formu, čas a způsob poskytování přístupu k vybraným uvedeným službám, o čemž bude Zákazníky informovat způsobem vhodným pro změnu Obchodních podmínek.

4. Službu Newsletter může využívat každý Zákazník, který zadá svou e-mailovou adresu, a to prostřednictvím registračního formuláře zpřístupněného Prodávajícím na Webových stránkách Obchodu. Po odeslání vyplněného registračního formuláře Zákazník neprodleně obdrží e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři aktivační odkaz pro potvrzení odběru Newsletteru. Po aktivaci odkazu Zákazníkem je uzavřena smlouva o elektronickém poskytování služby 15/21 Newsletter.

5. Služba Newsletter spočívá v zasílání zprávy Prodávajícím na e-mailovou adresu v elektronické podobě obsahující informace o nových produktech nebo službách nabízených Prodávajícím. Newsletter zasílá Prodávající všem Klientům, kteří se k jeho odběru přihlásili.

(6) Každý Newsletter zaslaný na údaje Zákazníků obsahuje zejména: informace o odesílateli, vyplněné pole "předmět", vymezující obsah zprávy a informace o možnosti a způsobu odhlášení se z bezplatné služby Newsletter.

(7) Zákazník se může kdykoli vzdát odběru Newsletteru odhlášením prostřednictvím odkazu obsaženého v každém e-mailu zaslaném v rámci služby Newsletter nebo deaktivací příslušného pole v zákaznickém účtu.

(8) Bezplatná služba Doporuč přítele spočívá v tom, že Prodávající umožní Zákazníkům zaslat elektronickou zprávu týkající se jimi vybraného Zboží jejich příteli. Před odesláním zprávy Klient specifikuje Zboží, které má být doporučeno, a poté prostřednictvím funkce "Doporučit příteli" vyplní formulář tak, že uvede svou e-mailovou adresu a e-mailovou adresu přítele, kterému chce vybrané Zboží doporučit. Zákazník nesmí tuto službu využít k jinému účelu než k doporučení vybraného Zboží. Za využití uvedené služby Zákazník neobdrží žádnou odměnu ani jiný typ výhody.

9. Odstoupení od bezplatné služby Doporuč přítele, je možné kdykoli a spočívá v tom, že Zákazník přestane zasílat doporučení vybraného Zboží svým přátelům.

(10) Bezplatná služba Chat, spočívá v navázání kontaktu v reálném čase mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím komunikátoru umístěného na Webové stránce Obchodu.

(11) Odstoupení od bezplatné služby Chat je možné kdykoliv a spočívá v nepoužívání komunikátoru umístěného na Webové stránce Obchodu.

(12) Poptat službu produktu, spočívá v zaslání zprávy Prodávajícímu prostřednictvím formuláře umístěného na Webových stránkách Obchodu.

13. Odstoupení od bezplatné služby Zeptejte se na produkt je možné kdykoli a spočívá v tom, že přestanete zasílat dotazy Prodávajícímu.

14. Služba Zákaznický účet je dostupná po registraci podle pravidel popsaných v Obchodních podmínkách a spočívá ve vyhrazeném panelu na Webových stránkách Obchodu, který umožňuje Zákazníkovi upravovat údaje zadané při Registraci, jakož i sledovat stav objednávek a historii již vyřízených objednávek. 16/21

(15) Zákazník, který se zaregistroval, může podat Prodávajícímu žádost o odstranění svého účtu, avšak v případě žádosti o odstranění účtu ze strany Prodávajícího může být účet odstraněn do 14 dnů od podání žádosti.

16. Služba zveřejňování názorů spočívá v tom, že Prodávající umožňuje Zákazníkům, kteří mají zřízen Zákaznický účet, zveřejňovat na Internetových stránkách Obchodu individuální a subjektivní vyjádření Zákazníka, zejména ke Zboží.

17. Odstoupení od služby zveřejňování názorů je možné kdykoli a spočívá v přerušení zveřejňování obsahu Zákazníkem na Webových stránkách Obchodu.

18. Prodávající je oprávněn zablokovat přístup k Účtu a bezplatným službám Zákazníka, pokud Zákazník jedná v neprospěch Prodávajícího, tj. Prodávající je oprávněn zablokovat přístup k Účtu a bezplatným službám Zákazníka, pokud Zákazník jedná na úkor Prodávajícího, tj. provádí reklamní činnost jiného podnikatele nebo produktu; činnost spočívající v umisťování obsahu, který nesouvisí s činností Prodávajícího; činnost spočívající v umisťování nepravdivého nebo klamavého obsahu, dále v případě jednání Zákazníka na úkor jiných Zákazníků, porušování právních předpisů nebo ustanovení Obchodních podmínek ze strany Zákazníka, a dále v případě, kdy je zablokování přístupu k Účtu a bezplatným službám Zákazníka odůvodněno z bezpečnostních důvodů - zejména: narušení bezpečnosti Webových stránek Obchodu ze strany Zákazníka nebo jiná hackerská činnost. Zablokování přístupu k Účtu a bezplatným službám Zákazníka z výše uvedených důvodů trvá po dobu nezbytnou k vyřešení problému, který je důvodem pro zablokování přístupu k Účtu a bezplatným službám Zákazníka. O zablokování přístupu k účtu a bezplatným službám zákazníka informuje prodávající zákazníka e-mailem na adresu uvedenou zákazníkem v registračním formuláři.

(19) Zákazník může podat Prodávajícímu stížnost v souvislosti s využíváním bezplatných služeb poskytovaných Prodávajícím elektronickou cestou. Stížnost může být podána například v elektronické podobě a zaslána na adresu sklep@ekorex.pl nebo prostřednictvím Zákaznického účtu, a to podle pravidel popsaných na internetových stránkách obchodu. Zákazník by měl ve stížnosti uvést popis problému. Prodávající je povinen reklamaci neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, posoudit a poskytnout Zákazníkovi odpověď.

§ 12 Odpovědnost Zákazníka za jím zveřejněný obsah. 1. Zákazník je oprávněn podat stížnost.

Zveřejněním obsahu a jeho zpřístupněním Zákazník dobrovolně šíří obsah. Zveřejněný obsah nevyjadřuje názory Prodávajícího a neměl by být ztotožňován s činností Prodávajícího. Prodejce 17/21 není poskytovatelem obsahu, ale pouze subjektem, který k tomuto účelu poskytuje vhodné prostředky ICT.

(2) Zákazník prohlašuje, že

(a) je oprávněn užívat autorská práva, práva průmyslového vlastnictví a/nebo práva související k - v tomto pořadí - dílům, předmětům práv průmyslového vlastnictví (např. ochranným známkám) a/nebo předmětům práv souvisejících, které tvoří obsah;

b) nahrání a zpřístupnění osobních údajů, obrázků a informací týkajících se třetích osob v rámci služeb uvedených v § 11 obchodních podmínek bylo provedeno legálně, dobrovolně a se souhlasem dotčených osob;

c) souhlasí s tím, že zveřejněný obsah může být zobrazen ostatními zákazníky a prodávajícím, a opravňuje prodávajícího k jeho bezplatnému použití v souladu s těmito obchodními podmínkami;

d) souhlasí se zpracováním díla ve smyslu zákona o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. 3. Prodávající se zavazuje, že dílo bude zpracovávat v souladu se zákonem o právu autorském.

(3) Zákazník není oprávněn:

a) zveřejňovat v rámci využívání služeb uvedených v § 11 Pravidel osobní údaje třetích osob a šířit vyobrazení třetích osob bez zákonem požadovaného souhlasu nebo svolení třetí osoby;

b) umisťovat v rámci využívání služeb uvedených v §11 Pravidel obsah reklamní a/nebo propagační povahy. 4. V případě, že je to možné, je třeba, aby se na tyto služby vztahovaly tyto podmínky: a) v rámci využívání služeb uvedených v §11 Pravidel umisťovat obsah reklamní a/nebo propagační povahy.

(4) Prodávající odpovídá za obsah umístěný zákazníky za předpokladu, že prodávající obdržel oznámení v souladu s § 13 obchodních podmínek.

(5) Zákazníkům je zakázáno v rámci využívání služeb uvedených v § 11 Pravidel zveřejňovat obsah, který by mohl zejména:

(a) být zveřejněn ve zlé víře, např. s úmyslem porušit osobnostní práva třetích osob;

b) porušovat jakákoli práva třetích osob, včetně práv souvisejících s ochranou autorských práv a práv s nimi souvisejících, ochranou práv průmyslového vlastnictví, obchodního tajemství nebo práv souvisejících s povinností mlčenlivosti;

c) jsou urážlivé nebo ohrožující pro jiné osoby nebo obsahují slovní spojení, která porušují dobré mravy (např. použitím vulgarismů nebo výrazů, které jsou běžně považovány za urážlivé);

d) být v rozporu se zájmy prodávajícího, tj. obsah, který představuje reklamní materiál jiného podnikatele nebo produktu; obsah, který nesouvisí s podnikáním prodávajícího; nepravdivý nebo zavádějící obsah;

e) jinak porušují ustanovení Podmínek používání, dobré mravy, platné zákony, společenské normy nebo zvyklosti.

(6) V případě obdržení oznámení podle § 13 Obchodních podmínek si Prodávající vyhrazuje právo upravit nebo smazat obsah, který Zákazníci zveřejnili v rámci využívání služeb uvedených v § 11 Obchodních podmínek, zejména pokud jde o obsah, u kterého bylo na základě zpráv třetích stran nebo příslušných orgánů zjištěno, že porušuje tyto Obchodní podmínky nebo platné právní předpisy. Prodávající neprovádí průběžnou kontrolu zveřejněného obsahu.

(7) Zákazník souhlasí s tím, že Prodávající může bezplatně používat obsah zveřejněný Zákazníkem na Webových stránkách Obchodu.

§ 13 Nahlášení ohrožení nebo porušení práv

(1) V případě, že se Zákazník nebo jiná fyzická či právnická osoba domnívá, že obsah zveřejněný na Webových stránkách Obchodu porušuje její práva, osobnostní práva, dobré mravy, city, morálku, přesvědčení, zásady poctivé hospodářské soutěže, know-how, zákonem chráněné nebo závazkové tajemství, může na možné porušení upozornit Prodávajícího. (2) Prodávající, kterému bylo potenciální porušení oznámeno, je povinen neprodleně přijmout opatření k odstranění obsahu, který porušení způsobuje, z Webových stránek Obchodu.

§ 14 Ochrana osobních údajů

(1) Zásady ochrany osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů. § 15 Ukončení smlouvy (nevztahuje se na kupní smlouvy) 1) Zákazník i Prodávající mohou kdykoli a bez udání důvodu ukončit smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou při zachování práv nabytých druhou stranou před ukončením výše uvedené smlouvy a níže uvedených ustanovení. 2) Zákazník je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou. (2) Zákazník, který provedl Registraci, ukončí smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky zasláním příslušného projevu vůle Prodávajícímu 19/21, a to jakýmkoli způsobem komunikace na dálku, který Prodávajícímu umožňuje seznámit se s projevem vůle Zákazníka. (3) Prodávající ukončí smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky zasláním příslušného projevu vůle Zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při Registraci.

§ 16 Závěrečná ustanovení

(1) Prodávající odpovídá za nesplnění nebo nesprávné splnění smlouvy, avšak v případě smluv uzavřených se Zákazníky, kteří jsou Podnikateli, odpovídá Prodávající pouze v případě úmyslně způsobené škody, a to v rozsahu skutečně vzniklé škody Zákazníkovi, který je Podnikatelem.

(2) Obsah těchto obchodních podmínek lze kdykoli zaznamenat vytištěním, uložením na nosič nebo stažením z webových stránek obchodu.

(3) V případě sporu vzniklého na základě uzavřené Kupní smlouvy budou smluvní strany usilovat o jeho smírné vyřešení. Rozhodným právem pro řešení sporů vzniklých na základě těchto obchodních podmínek je polské právo.

(4) Prodávající informuje Zákazníka, který je Spotřebitelem, o možnosti využít mimosoudního reklamačního a reklamačního řízení. Pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídlech nebo na internetových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Těmi mohou být zejména spotřebitelský ombudsman nebo zemské inspektoráty obchodní inspekce, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele. Prodávající informuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ se nachází platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR).

(5) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Veškeré objednávky přijaté Prodávajícím k realizaci před datem účinnosti nových Obchodních podmínek jsou realizovány na základě Obchodních podmínek, které byly platné v den podání objednávky Zákazníkem. Změna obchodních podmínek nabývá účinnosti do 7 dnů ode dne zveřejnění na internetových stránkách obchodu. O změně Obchodních podmínek bude Prodávající informovat Zákazníka 7 dní před nabytím účinnosti nových Obchodních podmínek prostřednictvím zprávy zaslané e-mailem, která bude obsahovat odkaz na znění změněných Obchodních podmínek. Pokud Zákazník nový obsah Obchodních podmínek neakceptuje, je povinen o tom informovat Prodávajícího, čímž dochází k ukončení smlouvy dle ustanovení § 15 Obchodních podmínek. 20/21

(6) Smlouvy s Prodávajícím se uzavírají v polském jazyce.

(7) Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.02.2023.

Načítání...