ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) Tyto zásady ochrany osobních údajů definují zásady zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu ekorex.pl (dále jen "internetový obchod").

(2) Vlastníkem obchodu a zároveň správcem údajů je Tomasz Szablowski provozující obchodní činnost pod názvem F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski se sídlem v Tuchově (33-170), ul. Ryglicka 39, zapsaný v Centrálním registru a informací o podnikatelské činnosti vedeném Ministerstvem rozvoje a technologií, NIP: 9930292119, REGON: 120006290, dále jen F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski.

(3) Osobní údaje shromažďované společností F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski prostřednictvím Internetového obchodu jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také jen RODO. 4 F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski dbá zejména na respektování soukromí Zákazníků navštěvujících Internetový obchod.

§ 1 Typ zpracovávaných údajů, účely a právní základ

(1) Společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski shromažďuje údaje týkající se fyzických osob, které provádějí právní úkon, který přímo nesouvisí s jejich činností, fyzických osob, které vlastním jménem vykonávají podnikatelskou nebo profesní činnost, a fyzických osob zastupujících právnické osoby nebo organizační složky, které nejsou právnickými osobami a kterým zákon přiznává právní způsobilost, dále společně označovaných jako Zákazníci.

(2) Osobní údaje Klientů jsou shromažďovány v případě:

(a) registrace účtu v internetovém obchodě za účelem vytvoření a správy individuálního účtu. Právní základ: nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služby účtu (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO);

(b) zadání objednávky v internetovém obchodě, pro plnění kupní smlouvy. Právní základ: nezbytnost pro plnění kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO);

(c) přihlášení k odběru newsletteru (Newsletter), a to za účelem plnění smlouvy, jejímž předmětem je služba poskytovaná elektronicky. Právní základ - souhlas subjektu údajů za účelem plnění smlouvy o službě Newsletter (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO); d) využití služby Doporuč přítele, za účelem plnění smlouvy o elektronicky poskytované službě. Právní základ - nezbytnost pro plnění smlouvy o poskytování služby Doporuč přítele (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO) ve vztahu k zákazníkovi poskytujícímu osobní údaje a nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) ve vztahu k adresátovi zprávy;

(e) využití služby poštovního posudku pro plnění smlouvy, jejímž předmětem je služba poskytovaná elektronicky. Právní základ - nezbytnost pro plnění smlouvy o poskytování služby zaslání stanoviska (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO). (f) použití služby chatu pro plnění smlouvy, jejímž předmětem je služba poskytovaná elektronicky. Právní základ: nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služby chatu (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO); g) použití služby poptávky po produktech pro plnění smlouvy, jejímž předmětem je služba poskytovaná elektronicky. Právní základ: nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služby poptávky po produktech (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO). (3) Při registraci účtu v internetovém obchodě zákazník uvede: a) e-mailovou adresu. (4) Při registraci účtu v internetovém obchodě si zákazník samostatně nastaví individuální heslo pro přístup ke svému účtu. Zákazník si může heslo později změnit podle zásad popsaných v § 5.

(5) Při zadávání objednávky v internetovém obchodě Zákazník poskytuje následující údaje:

(a) e-mailovou adresu; 2/12

b) adresní údaje: a. poštovní směrovací číslo a obec; b. zemi (stát); c. adresu ulice s číslem domu/bytu.

c) jméno a příjmení;

d) telefonní číslo.

(6) V případě podnikatelů se výše uvedené údaje dále rozšíří o: a) název společnosti podnikatele; b) daňové identifikační číslo.

(7) Při využívání služby zasílání novinek zákazník uvede pouze svou e-mailovou adresu.

(8) Při využívání služby Doporučte přítele Zákazník poskytuje:

(a) e-mailovou adresu adresáta;

b) svou e-mailovou adresu.

(9) Při využití služby Pohlednice Zákazník uvede pouze svou přezdívku, přezdívku nebo křestní jméno.

10) Při použití služby zeptat se na produkt Zákazník uvede:

(a) e-mailovou adresu;

b) křestní jméno.

(11) Při použití služby chat může Zákazník uvést tyto údaje: a) jméno a příjmení; b) e-mailovou adresu.

(12) Při používání webových stránek obchodu mohou být shromažďovány další informace, zejména: IP adresa přidělená počítači zákazníka nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému.

(13) Od Zákazníků mohou být rovněž shromažďovány navigační údaje, včetně informací o odkazech a odkazech, na které se rozhodnou kliknout, nebo o jiných akcích, které v Internetovém obchodě provedou. Právní základ - oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) usnadnit využívání elektronicky poskytovaných služeb a zlepšit funkčnost těchto služeb.

14 Za účelem zjištění, prošetření a vymáhání nároků mohou být zpracovávány některé osobní údaje poskytnuté Zákazníkem v rámci využívání funkcí v Internetovém obchodě, jako například: jméno, příjmení, údaje o využívání služeb, pokud nároky vyplývají ze způsobu využívání služeb Zákazníkem, další údaje nezbytné k prokázání existence 3/12 nároku, včetně rozsahu vzniklé škody. Právní základ - oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) na určení, uplatnění a vymáhání nároků a na obranu proti nárokům v řízení před soudy a jinými státními orgány.

Poskytnutí osobních údajů společnosti F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski je dobrovolné, a to v souvislosti s uzavřenými kupními smlouvami nebo poskytováním služeb prostřednictvím webových stránek obchodu, avšak s tím, že neposkytnutí údajů uvedených ve formulářích v procesu registrace znemožní registraci a zřízení zákaznického účtu a v případě podání objednávky bez registrace zákaznického účtu znemožní zadání a realizaci objednávky zákazníka. § 2 Komu jsou údaje zpřístupněny nebo svěřeny a jak dlouho jsou uchovávány?

Osobní údaje Zákazníka jsou předávány poskytovatelům služeb, které společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski využívá k provozování Internetového obchodu. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány, se v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech buď řídí pokyny společnosti F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski ohledně účelů a prostředků zpracování těchto údajů (zpracovatelé), nebo sami určují účely a prostředky zpracování (správci).

(a) Zpracovatelé. Společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski využívá dodavatele, kteří zpracovávají osobní údaje výhradně na základě pokynů společnosti F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski. Jedná se mimo jiné o dodavatele poskytující hostingové služby, účetní služby, dodavatele marketingových systémů, systémů pro analýzu návštěvnosti internetového obchodu, systémů pro analýzu účinnosti marketingových kampaní;

b) administrátoři. Společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski využívá dodavatele, kteří nejednají výhradně na základě pokynů a sami určují účely a použití osobních údajů Zákazníků. Poskytují elektronické platební a bankovní služby.

2 Umístění: Na území České republiky se nacházejí dvě pobočky společnosti Tomasz Szablowski, a to na adrese ul. Poskytovatelé služeb sídlí v Polsku a v dalších zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP).

(3) Osobní údaje Zákazníků jsou uchovávány:

a) Pokud je základem pro zpracování osobních údajů souhlas, pak osobní údaje Zákazníků bude společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski zpracovávat po dobu, po kterou nebude souhlas odvolán, a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době promlčení nároků, které může společnost F.U.H. "KOREXPLUS" Tomasz Szablowski vznést a které mohou být vůči ní vzneseny. 4/12 Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, činí promlčecí lhůta šest let a u nároků na pravidelné dávky a nároků souvisejících s provozováním podnikatelské činnosti tři roky.

b) Pokud je základem pro zpracování údajů plnění smlouvy, pak osobní údaje zákazníka zpracovává společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a poté po dobu odpovídající době promlčení nároků. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, činí promlčecí lhůta šest let a u nároků na pravidelné plnění a nároků souvisejících s provozováním obchodní činnosti tři roky.

(4) V případě nákupu v internetovém obchodě mohou být osobní údaje předány, v závislosti na volbě zákazníka, následujícím subjektům za účelem doručení objednaného zboží:

(a) kurýrní společnosti;

b) společnosti InPost Paczkomaty Sp. z o.o. se sídlem v Krakově, která poskytuje doručovací služby a provozuje systém poštovních schránek (Paczkomaty);

c) Poczta Polska S.A. se sídlem ve Varšavě;

d) Ruch S.A. se sídlem ve Varšavě, která poskytuje doručovací služby v rámci prodejních míst.

(5) Pokud se Zákazník rozhodne platit prostřednictvím systému Autopay, jeho osobní údaje jsou v rozsahu nezbytném pro zpracování platby předány společnosti Autopay S.A. se sídlem v Sopotech (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6), zapsané v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem Gdańsk-Północ v Gdaňsku, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000320590.

6. Navigační údaje mohou být použity k poskytování lepších služeb zákazníkům, analýze statistických údajů a přizpůsobení internetového obchodu preferencím zákazníků, jakož i ke správě internetového obchodu.

(7) V případě, že se zákazník přihlásí k odběru novinek (Newsletter) na svou e-mailovou adresu, bude společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski zasílat e-maily obsahující obchodní informace o akcích a nových produktech dostupných v Internetovém obchodě.

V případě žádosti F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski zpřístupní osobní údaje oprávněným státním orgánům, zejména organizačním složkám státního zastupitelství, policie, předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedovi Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele nebo předsedovi Úřadu pro elektronické komunikace. 5/12

§ 3 Mechanismus cookies, IP adresa

(1) Internetový obchod používá malé soubory, tzv. cookies. Ty ukládá společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski na koncové zařízení osoby navštěvující Internetový obchod, pokud to internetový prohlížeč umožňuje. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které pochází, "dobu platnosti" a individuální náhodné číslo identifikující soubor. Informace shromážděné pomocí souborů cookie tohoto typu pomáhají přizpůsobit produkty nabízené společností F.U.H. "KOREXPLUS" Tomasz Szablowski individuálním preferencím a skutečným potřebám návštěvníků internetového obchodu. Umožňují také vypracovat obecné statistiky návštěvnosti prezentovaných produktů v Internetovém obchodě.

2. Společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski používá dva typy souborů cookie:

(a) Soubory cookie relace: po ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí počítače se uložené informace z paměti zařízení vymažou. Mechanismus souborů cookie relace neumožňuje shromažďovat žádné osobní údaje ani důvěrné informace z počítačů klientů.

b) Trvalé soubory cookie: jsou uloženy v paměti koncového zařízení Zákazníka a zůstávají tam až do jejich vymazání nebo vypršení platnosti. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje shromažďovat žádné osobní údaje ani žádné důvěrné informace z počítače Zákazníků.

3 F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski používá vlastní soubory cookie za účelem:

a) autentizace Zákazníka v Internetovém obchodě a zajištění relace Zákazníka v Internetovém obchodě (po přihlášení), díky které nemusí Zákazník na každé podstránce Internetového obchodu znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo;

b) analýzy a výzkumy a audit publika, zejména za účelem vytváření anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak Zákazníci využívají Internetové stránky Internetového obchodu, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah.

4. F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski používá externí soubory cookie za účelem:

(a) popularizaci Internetového obchodu prostřednictvím sociální sítě facebook.com (správce externích cookies: Facebook Inc. se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku);

b) prezentace Certifikátu spolehlivých předpisů prostřednictvím webových stránek rzetelnyregulamin.pl (správce externích souborů cookie: společnost Inc: z o.o. se sídlem ve Varšavě).

Mechanismus souborů cookie je bezpečný pro počítače Zákazníků v internetovém obchodě. Zejména není možné, aby se tímto způsobem do počítačů Zákazníků dostaly viry nebo jiný nežádoucí software či malware. Nicméně Zákazníci mají ve svých prohlížečích možnost omezit nebo zakázat přístup souborů cookie do svých počítačů. Pokud tuto možnost využijí, bude používání internetového obchodu možné, s výjimkou funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookie.

(6) Níže naleznete informace o tom, jak lze změnit nastavení oblíbených webových prohlížečů, pokud jde o používání souborů cookie:

(a) Prohlížeč Chrome a Chrome Mobile;

(b) Prohlížeč v aplikaci Facebook;

(c) prohlížeč Internet Explorer;

d) prohlížeč Microsoft EDGE;

(e) prohlížeč Mozilla Firefox;

(f) prohlížeč Opera

(g) webové prohlížeče Safari a Safari Mobile;

h) prohlížeč Samsung.

7 F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski může shromažďovat IP adresy zákazníků. IP adresa je číslo přidělené počítači osoby navštěvující Internetový obchod poskytovatelem internetových služeb. Číslo IP umožňuje přístup k internetu. Ve většině případů je počítači přidělováno dynamicky, tj. mění se při každém připojení k internetu. IP adresu používá společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski k diagnostice technických problémů se serverem, k vytváření statistických analýz (např. k určení, ze kterých regionů zaznamenáváme nejvyšší počet návštěv), jako informaci užitečnou pro správu a zlepšování internetového obchodu, jakož i pro bezpečnostní účely a případnou identifikaci nežádoucích automatických programů pro prohlížení obsahu internetového obchodu zatěžujících server.

(8) Internetový obchod obsahuje odkazy a reference na jiné webové stránky. Společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski neodpovídá za pravidla ochrany osobních údajů platná na těchto webových stránkách.

§ 4 Práva subjektu údajů

(1) Právo na odvolání souhlasu - právní základ: čl. 7 odst. 3 RODO. a) Zákazník má právo odvolat jakýkoli souhlas udělený F.U.H. "KOREX- 7/12 PLUS" Tomasz Szablowski.

b) Odvolání souhlasu je účinné od okamžiku odvolání.

c) Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování provedené společností F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski v souladu se zákonem před jeho odvoláním.

d) Odvolání souhlasu nemá pro zákazníka žádné negativní důsledky, může však zabránit dalšímu využívání služeb nebo funkcí, které může společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski v souladu se zákonem poskytovat pouze se souhlasem.

(2) Právo vznést námitku proti zpracování údajů - právní základ: článek 21 RODO.

a) Zákazník má právo kdykoli vznést námitku - z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací - proti zpracování jeho osobních údajů, včetně profilování, pokud společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski zpracovává jeho údaje na základě právně odůvodněného zájmu, např. marketing produktů a služeb společnosti F.U.H. "KOREXPLUS" Tomasz Szablowski, vedení statistik o využívání jednotlivých funkcí internetového obchodu a usnadnění používání internetového obchodu, jakož i průzkumy spokojenosti.

b) Rezignace formou e-mailu na zasílání marketingových sdělení týkajících se produktů nebo služeb bude znamenat nesouhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů, včetně profilování pro tyto účely.

c) Pokud se námitka Zákazníka ukáže jako oprávněná a společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski nemá žádný jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, budou osobní údaje Zákazníka, proti jejichž zpracování Zákazník vznesl námitku, vymazány.

(3) Právo na výmaz ("právo být zapomenut") - právní základ: článek 17 RODO.

a) Zákazník má právo požádat o výmaz všech nebo některých svých osobních údajů.

b) Zákazník má právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud: a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo pro které byly zpracovávány; b. odvolal konkrétní souhlas, pokud byly osobní údaje zpracovávány na základě jeho souhlasu; c. vznesl námitku proti použití svých údajů pro marketingové účely; d. vznesl námitku proti použití svých údajů pro marketingové účely; e. vznesl námitku proti použití svých osobních údajů pro marketingové účely; f. vznesl námitku proti použití svých osobních údajů pro marketingové účely; g. vznesl námitku proti použití svých osobních údajů pro marketingové účely. osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; e. osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost podle práva Unie nebo 8/12 práva členského státu, kterému společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski podléhá; f. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

c) I přes žádost o výmaz osobních údajů z důvodu podání námitky nebo odvolání souhlasu může společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski uchovávat určité osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků, jakož i pro splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski podléhá. To se týká zejména následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, které jsou ukládány za účelem vyřizování stížností a reklamací souvisejících s využíváním služeb společnosti F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski, nebo navíc vaše adresa/korespondenční adresa, číslo objednávky, které jsou ukládány za účelem vyřizování stížností a reklamací souvisejících s uzavřenými kupními smlouvami nebo poskytováním služeb.

(4) Právo na omezení zpracování údajů - právní základ: článek 18 RODO.

a) Zákazník má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Podání žádosti až do jejího projednání brání využívání určitých funkcí nebo služeb, jejichž využívání bude zahrnovat zpracování údajů, jichž se žádost týká. Společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski rovněž nebude zasílat žádné zprávy, včetně marketingových. b) Zákazník má právo požádat o omezení používání svých osobních údajů v následujících případech: a. když zpochybní správnost svých osobních údajů - pak společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski omezí používání jeho osobních údajů na dobu nezbytnou k ověření správnosti údajů, nejdéle však na 7 dní;

b. pokud je zpracování údajů nezákonné a klient namísto vymazání údajů požádá o omezení jejich používání;

c. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo použity, ale Klient je potřebuje k určení, uplatnění nebo obhajobě nároků;

d. pokud vznesl námitku proti použití svých údajů, přičemž omezení se v takovém případě vztahuje na dobu nezbytnou k posouzení, zda vzhledem ke konkrétní situaci převažuje ochrana zájmů, práv a svobod Klienta nad zájmy, které Správce sleduje zpracováním osobních údajů Klienta. 9/12

(5) Právo na přístup k údajům - právní základ: článek 15 RODO.

a) Klient má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má Klient právo: a. získat přístup ke svým osobním údajům;

b. získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, zamýšlené době uchovávání údajů Zákazníka nebo kritériích pro určení této doby (pokud není možné určit zamýšlenou dobu zpracování), právech Zákazníka podle RODO a právu podat stížnost u dozorového úřadu, zdroji těchto údajů, automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a zárukách uplatňovaných v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo Evropskou unii; c. získat kopii svých osobních údajů.

6. Právo na opravu údajů - právní základ: článek 16 RODO. a) Zákazník má právo požadovat od správce okamžitou opravu osobních údajů, které se ho týkají a které jsou nepřesné. S ohledem na účely zpracování má Zákazník právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, včetně poskytnutí dodatečného prohlášení, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu dle § 6 ZOOÚ.

(7) Právo na přenositelnost údajů - právní základ: čl. 20 RODO. a) Zákazník má právo získat své osobní údaje, které poskytl Správci, a následně je zaslat jinému správci osobních údajů dle svého výběru. Zákazník má rovněž právo požadovat, aby Správce osobní údaje zaslal přímo takovému správci, pokud je to technicky možné. V takovém případě Správce zašle osobní údaje Zákazníka ve formě souboru ve formátu csv, což je běžně používaný, strojově čitelný formát, který umožňuje předání obdržených údajů jinému správci osobních údajů.

(8) V případě, že Zákazník vznese požadavek vyplývající z výše uvedených práv, společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski tento požadavek splní nebo odmítne splnit neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od jeho obdržení. Pokud však - vzhledem ke složitosti požadavku nebo počtu požadavků - společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski nemůže požadavek splnit do jednoho měsíce, splní jej do dalších dvou měsíců, přičemž zákazníka předem - do jednoho měsíce od obdržení požadavku - informuje o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho důvodech. 10/12

(9) Zákazník může správci podávat stížnosti, dotazy a žádosti týkající se zpracování jeho osobních údajů a výkonu jeho práv.

(10) Zákazník má právo požádat společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski o poskytnutí kopie standardních smluvních doložek, a to podáním žádosti způsobem uvedeným v § 6 Zásad ochrany osobních údajů.

(11) Zákazník má právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně porušení jeho práv na ochranu osobních údajů nebo jiných práv přiznaných podle RODO.

§ 5 Správa zabezpečení - heslo

1 F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski poskytuje Zákazníkům bezpečné a šifrované spojení při přenosu osobních údajů a při přihlašování k Zákaznickému účtu na Stránkách. Společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski používá certifikát SSL vydaný jednou z předních světových společností v oblasti bezpečnosti a šifrování dat přenášených prostřednictvím internetu.

V případě, že zákazník vlastnící účet v internetovém obchodě jakýmkoli způsobem ztratil své přístupové heslo, internetový obchod umožňuje vygenerování nového hesla. Společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski nezasílá připomínku hesla. Heslo je uloženo v zašifrované podobě takovým způsobem, že jej nelze přečíst. Pro vygenerování nového hesla je nutné uvést e-mailovou adresu ve formuláři dostupném pod odkazem "Zapomněli jste heslo", který je uveden u přihlašovacího formuláře k účtu v internetovém obchodě. Zákazník obdrží na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo uloženou při poslední změně profilu účtu e-mailovou zprávu obsahující přesměrování na vyhrazený formulář zpřístupněný na webových stránkách obchodu, kde bude mít zákazník možnost nastavit nové heslo.

(3) Společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski nikdy nezasílá žádnou korespondenci, včetně elektronické, s žádostí o poskytnutí přihlašovacích údajů, zejména hesla pro přístup k účtu Zákazníka.

§ 6 Změny zásad ochrany osobních údajů

1) Zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny, o čemž bude společnost F.U.H. "KOREX-PLUS" Tomasz Szablowski Zákazníky informovat 7 dní předem.

2) Dotazy týkající se Zásad ochrany osobních údajů zasílejte na adresu: sklep@ekorex.pl 11/12. 3) Datum poslední změny: 26.01.2023 r.

Načítání...